+31 (0) 418 56 11 53 info@medtrading.nl

Checklist drank- en horecawet

Als je een horeca onderneming wilt starten dan krijg je te maken met verschillende vergunningen. Welke vergunningen heb je nu precies nodig in de horeca? Iedereen die een restaurant, café, lunchroom of andere horeca onderneming wil beginnen, zal een aantal verplichte vergunningen moeten aanvragen. Met deze Medtrading horecavergunningen checklist heb je een totaal overzicht:.

 • Drankvergunning
 • Exploitatie vergunning
 • Bepalingen waaraan de inrichting moet voldoen
 • Omgevingsvergunningen
 • Milieuvergunning
 • Terrasvergunning
 • Hygiënecode

Drankvergunning

Wanneer je een horecabedrijf start waar alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden geschonken, dan moet je in ieder geval voldoen aan de Drank- en Horecawet.

Exploitatievergunning horeca

Vaak heb je ook een ‘exploitatievergunning horecabedrijf’ van de gemeente nodig. De voorwaarden hebben te maken met openbare orde en veiligheid en staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vermeld.

Inrichtingseisen bedrijf

De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Uiteraard gelden deze eisen alleen als u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft.

 

De geldende wet heeft betrekking op de inrichting van een lokaliteit voor publiek toegankelijke ruimtes, exclusief toiletten en dergelijke.

Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder één lokaliteit als zij:

 • met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening
 • met een hoogte van ten minste 2,20m van de vloer af gemeten
 • met een breedte van tenminste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2,40m
 • alleen gescheiden zijn door een afscheiding van lager dan 1,25m van de vloer af gemeten

Aan welke bepalingen moet de inrichting voldoen waarin ik mijn horecabedrijf uitoefen?

 • Ten minste één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35m2
 • Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40m van de vloer af gemeten. Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van 2,60m.
 • Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,40m.
 • U heeft een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energie.
  U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt water heeft.
 • In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.
 • Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte
 • een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen wassen.
 • De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is door de gemeente bepaald en geeft voor een specifieke lokatie of stuk grond aan wat er aan deze ruimte mag worden veranderd. Zo staat er in het bestemmingsplan vermeld of er een horecaonderneming mag komen. Ook is de maximale hoogte en breedte van het bouwwerk opgenomen.

Structuurvisies

Tevens kun je te maken krijgen met structuurvisies, waarin de gemeenten en provincies een beschrijving geven van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst. Die kunnen van invloed zijn op jouw plannen.

Structuurvisies en de ontwerpen voor toekomstige bestemmingsplannen kun je altijd inzien bij de gemeente waar je je wilt vestigen of provincie en via Ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunning: bouw

Als je een horeca onderneming wilt bouwen, volledig renoveren of een opknapbeurt geven. Dan heb je meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vergunningen worden verstrekt door jouw gemeente.

 

Ook voor het (gedeeltelijk) slopen van gebouwen en voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten is in veel gevallen de aanvraag van een omgevingsvergunning van belang.

Omgevingsvergunning: brandveiligheid

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet je (wettelijk verplicht) een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet je je altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Tevens moet je zorgen dat een afzuiginstallatie deskundig wordt aangesloten en rewgelmatig wordt onderhouden. Medtrading kan hierbij advies geven en een volldige horeca ventilatiesysteem voor uw horecaonderneming verzorgen. 

Voor de meer risicovolle soorten gebruik (zoals bij een hotel) is het bovendien nodig om een ‘omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik’ aan te vragen of een gebruiksmelding te doen.

Milieuvergunning

Onderdeel van de omgevingsvergunning is de milieuvergunning. Als een horecabedrijf het milieu niet of weinig belast, val je voor de overheid onder het zogenoemde lichte regime. In dit geval moet je je houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Maar er zijn ook bedrijven die het milieu zwaar belasten door bijvoorbeeld uitstoot of productie van gevaarlijke stoffen. Zij moeten hun bedrijfsactiviteiten dan melden bij de gemeente.

Een horecabedrijf valt overigens over het algemeen niet in deze tweede categorie. De kans dat je hiervoor geregeld contact moet zoeken met jouw gemeente, is dus vrij klein.

Voor de uitstoot van geuremissie zijn specifieke eisen van toepassing. laat je hieromtrent dan ook goed en deskundig adviseren door een specialist op het gebied van horeca ventilatie zoals Medtrading.

Terrasvergunning horeca

Voor het plaatsen van een terras, op je eigen terrein of in de openbare ruimte, heb je in de meeste gemeenten een terrasvergunning nodig.

Let op: een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Het gebruik van een terras mag nooit schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor weggebruikers of een belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de weg.

Hygiënecode

Horecabedrijven werken volgens de regels van de Hygiënecode. In deze code zijn alle processen beschreven die kenmerkend zijn voor horecabedrijven. Bedrijven die met levensmiddelen werken, moeten dit op hygiënische wijze doen.

HACCP

Daarvoor is via Europese regelgeving een uitgebreide norm opgesteld: de HACCP. Deze norm geldt voor alle levensmiddelenbedrijven. De code in zijn geheel is goedgekeurd door het ministerie van VWS.

Let op, er zijn uitzonderingen!

Voor ijsbereiders is er een aparte code.
Voor bereiders van bijvoorbeeld sushi, wildvlees of shoarma en döner gelden aanvullende regels.

 

Voor meer informatie over de Drank- en Horecawet of voor deskundig asdvies neem contact op met Medtrading. De horeca ventilatie specialist. 

× Whatsapp